Algemene voorwaarden

Onderwerp

De hieronder beschreven algemene verkoopvoorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen van OCBLAB en haar klant in het kader van de verkoop van de volgende diensten:

 • De verhuur van CAST-box
 • De verkoop van OCBLAB-kredieten
 • Maandelijks abonnement afsluiten

Elke dienst uitgevoerd door OCBLAB impliceert daarom de volledige aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Prijs

De prijzen van de verkochte goederen zijn die welke gelden op de dag dat de bestelling wordt opgenomen. Ze zijn uitgedrukt in euro en worden zonder belastingen berekend. Het bedrijfsstatuut van OCBLAB voorziet echter niet in aanvullende belastingen. Het belastingvrije tarief is dus ook een all-tax tarief. De transportkosten verbonden aan de levering van CAST-dozen zijn voor rekening van de firma OCBLAB.

OCBLAB heeft het recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen. Hij verbindt zich er echter toe de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die bij de registratie van de bestelling zijn aangegeven.

Kortingen en kortingen

De voorgestelde prijzen zijn inclusief kortingen en kortingen die de OCBLAB-onderneming zou moeten toekennen gezien de resultaten of de veronderstelling door de koper van bepaalde diensten.

Korting

Bij vroegtijdige betaling wordt geen korting verleend.

Betalingsvoorwaarden

Betaling voor bestellingen geschiedt:

 • hetzij met een bankkaart;
 • hetzij via automatische incasso;

Bij het registreren van de bestelling:

 • De koper zal contant moeten betalen als hij kiest voor "Factuur en betaling ineens". ;
 • Indien hij kiest voor "Factuur en maandelijkse betaling per abonnement (zonder verplichting)", dient de koper de eerste maandelijkse betaling van het abonnement te betalen.

Indien de levering van de CAST-box meer dan 10 werkdagen bedraagt, biedt OCBLAB een maand abonnement aan de klant aan.

Te late betaling

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de door OCBLAB aangeboden dienst, dient de koper aan OCBLAB een boete voor te late betaling te betalen die gelijk is aan driemaal de wettelijke rente.

Het wettelijke rentetarief is dat van kracht op de dag van levering van de goederen.

Deze boete wordt berekend over het bedrag inclusief belasting van het resterende bedrag en loopt vanaf de vervaldatum van de prijs zonder voorafgaande kennisgeving.

Naast de vergoeding voor vertraging, zal elk bedrag dat niet is betaald op de vervaldatum automatisch resulteren in de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro verschuldigd voor incassokosten.

Artikelen 441-6, I paragraaf 12 en D. 441-5 van het Wetboek van Koophandel.

Annuleringsbepaling

Indien de koper binnen vijftien dagen na de toepassing van de clausule "Te late betaling" de verschuldigde bedragen niet heeft betaald, wordt de verkoop automatisch geannuleerd en heeft hij mogelijk recht op de vergoeding van schadevergoeding ten behoeve van OCBLAB.

Eigendomsvoorbehoud

Het OCBLAB-bedrijf behoudt het eigendom van de "CAST-boxen" die aan haar klanten ter beschikking worden gesteld. CAST-boxen komen in aanmerking voor gratis verhuur wanneer:

 • de klant om credits te bestellen waarmee de diensten van het bedrijf OCBLAB kunnen worden gebruikt;
 • de klant heeft een abonnement onderschreven dat het gebruik van de diensten van OCBLAB mogelijk maakt;

Wanneer een abonnement wordt beëindigd of wanneer de klant wordt beschouwd als een inactief account, moet de klant de CAST-boxen teruggeven aan OCBLAB. De "retour" transportkosten zijn voor rekening van de klant.

Als dusdanig, indien de koper het onderwerp is van een curatele of een verplichte vereffening, behoudt de vennootschap OCBLAB zich het recht voor om, in het kader van de collectieve procedure, de ter beschikking gestelde CAST-boxen te claimen.

Levering

Levering geschiedt:

 • hetzij door directe levering van de CAST-box aan de koper;
 • hetzij via een transporteur, op de door de koper tijdens het bestelproces aangegeven plaats;

De levertijd die wordt aangegeven bij het registreren van de bestelling wordt alleen ter informatie gegeven en is op geen enkele manier gegarandeerd. Omdat deze vertraging gezamenlijke responsiviteit vereist tussen de klant en het bedrijf OCBLAB

De gebruikelijke vertragingen zijn als volgt:

 • J: Klant plaatst bestelling
 • D 1 t / m D 5: De klant moet parameters verstrekken aan het bedrijf OCBLAB, zodat de CAST-box kan worden geconfigureerd
 • Dag 6: Het bedrijf OCBLAB zet de CAST-boxen op
 • D 7: Het OCBLAB-bedrijf geeft het pakket aan zijn vervoerder Colissimo en biedt zijn klant een trackinglink.
 • J 10: De klant ontvangt de CAST-dozen op het adres dat hij tijdens het bestelproces heeft opgegeven

Bijgevolg mag een redelijke vertraging in de levering van de producten niet in het voordeel van de koper zijn:

 • vergoeding van schade;
 • de annulering van de bestelling.

Het risico van transport komt geheel voor rekening van de koper.

In geval van vermiste of beschadigde goederen tijdens transport, dient de koper bij ontvangst van de goederen alle nodige reserveringen op het bestelformulier te maken. Deze reserveringen moeten ook binnen vijf dagen na levering per e-mail schriftelijk worden bevestigd.

Overmacht

De verantwoordelijkheid van de onderneming OCBLAB kan niet worden geïmplementeerd indien de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van haar verplichtingen beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden het gevolg is van een geval van overmacht. Als zodanig betekent overmacht elke externe, onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

Bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de Franse wetgeving.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt het geschil voorgelegd aan de handelsrechtbank van Créteil (FRANKRIJK).

Gedaan te Le Perreux-sur-Marne, op 04/11/2020

Welkom